KonTakt

KONTAKT a GDPR

 

 

Bubnová škola Rytmika 

 

Email: office@rytmika.sk

tel: 0902 612 501 (Tono Gúth)

 

Pre neplatcov DPH

OZ Zvuky cez ruky

Červeňova 34

81103 Bratislava

IČO: 30856671

DIČ: 2022038447

IBAN: SK74 1100 0000 0026 2347 5722

BIC (SWIFT): TATRSKBX


 

 

Bubnová škola Rytmika

 

 

 ------------------------------------------------------------------

 

GDPR - ochrana osobných údajov

 

 

Oboznámenie o spracovaní Vaších osobných údajov

v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 (GDPR)

 

Prevádkovateľ:

OZ Zvuky cez ruky

V zastúpení Anton Gúth (výkonný riaditeľ)

Červeňova 34, 81103 Bratislava

IČO: 3 0 8 5 6 6 7 1

 

Účel spracovania osobných údajov:

  • evidencia záujemcov o projekt kurzy bubnovej školy Rytmika,

  • zasielanie organizačných pokynov účastníkom kurzov,

  • evidencia úhrad účastníkov kurzov,

  • zasielanie newlettera s informáciami o akciách ktoré organizuje alebo na ktorých spolupracuje OZ Zvuky cez ruky

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

  • meno a priezvisko,

  • emailová adresa,

  • telefónne číslo,

  • informácia či ide o dôchodcu alebo študenta (na účely poskytnutia zľavy z ceny kurzu)

  • o ktorý kurz má účastník záujem

  • súhlas so zasielaním newsletteru

 

Poskytnuté osobné údaje nie sú sprístupnené tretím stranám.

Poskytnuté osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania kurzu alebo workshopu a počas nasledujúcich 4 mesiacov.

V prípade súhlasu so zasielaním newsletter-a sa emailová adresa uchováva po dobu neurčitú. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním emailu so žiadosťou o vymazanie z newsletteru.

 

Dotknutou osobou je každý záujemca alebo účastník kurzu alebo workshopu. Dotknutá osoba má právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenos osobných údajov.