Osobnostný rozvoj a Muzikoterapia

 

 

 

 Muzikoterapii sa venujeme od roku 2002

 

 

Hudba je nástroj, “ladička” nášho tela ale aj skupiny. Je ideálna na podporu rozvoja motoriky, komunikácie, kreativity, spolupráce a celkového zdravia človeka. 

 

Základný hudobný nástroj je naše telo. Preto je efektívne začať s rozvíjaním rytmiky najprv technikami, ktoré využívajú telo ako jednoduchý rytmický nástroj: bodypercussion, voicepercussion, postupne doplnené hrou na elementárne rytmické nástroje.


Budeme spolu skúmať možnosti bodypercussion, voicepercussion a hru na elementárne nástroje z pohľadu rozvoja kvality pohybu, tempa a jeho dynamiky. Ukážeme si, ako využívať gravitáciu a váhu svojho tela.

 

Cielenou zážitkovou formou si zistíte, ako je to s vašou schopnosťou striedať uvoľnenie a napätie (riadenie stresu), ako prežívame vypadnutie z rytmu (deja-procesu) a čo nám pomôže sa do neho vrátiť, prípadne ho vedome rozlíšiť a riadiť.

 

Ako vytvárať jednoduché rytmické rôzne zamerané hry, bez nástrojov i s nástrojmi.

 

 

------------------------------------------------------------------------------

Cieľové skupiny:

pracujeme s ľuďmi s autizmom, mentálne znevýhodnenými, telesne znevýhodnenými, sociálne znevýhodnenými, s ľuďmi čo majú rýchle pracovné tempo a potrebujú zrelaxovať a naučiť sa relaxovať.

 

Pracujeme formou aktívne aj pasívnej muzikoterapie, individuálne aj skupinovo.

 

Cena, čas, miesto - podľa individuálneho kontraktu. 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Čo všetko dokáže hudba, keď pracujeme muzikoterapeuticky?


 

Hudba je forma univerzálnej globálnej reči, prenosu informácii (včítane pocitov) a jej špecifikum ako formy komunikácie je, že vchádza priamo do podvedomia, vedomie obchádzajúc.

Aktívne hranie hudby hlavne v skupine má od počiatkov ľudstva kľúčový vplyv na formovanie života človeka a kolektívu. Tvorba hudby je podvedome prirodzená každému človeku.

 

Žiaľ iba málokto v dnešnej populácii si to dostatočne uvedomuje. Tak prichádza populácia o veľkú časť potenciálu konštruktívneho využitia tohto nástroja.

 

Momentálne v kultúre dominuje skôr pasívne vnímanie hudby, navyše nie vždy v jej najzdravšej forme.

 

 

Všetky deje v prírode a živote majú svoje charakteristické rytmy (frekvencie).
Rozlíšenie charakteristického rytmu nejakého deja (procesu) nám ho umožňuje
hodnotiť a porovnávať a následne týmto rytmom deje pretvárať (riadiť) 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Garant Muzikoterapie:

 

 

 

 Mgr. Anton Gúth ml.

 

– sociálny pracovník, muzikoterapeut, hudobník, učiteľ rytmiky a bubnovania.

Založil hudobnú školu Rytmika, občianské združenie Zvuky cez ruky, kapely La3no Cubano a Drumstas.

Pracuje formou kurzov a workshopov Rytmiky pre rôzne cieľové skupiny (verejnosť, školy, firmy) od roku 2003.

 

Muzikoterapeuticky pracuje alebo pracoval s mentálne znevýhodnenými deťmi a dospelými, s deťmi s poruchou autistického spektra, s deťmi so sluchovým znevýhodnením, s deťmi so sociálnym znevýhodnením, s utečencami, s telesne znevýhodnenými deťmi a dospelými, s deťmi s diagnózou CDKL 5.

 

Hudbu vnímam ako hravý nástroj na spoznávanie prirodzených, rytmických, melodických a harmonických pravidiel sveta. V užšom kontexte ako prostriedok cielenej práce pri osobnostnom rozvoji a muzikoterapii.

 

Vo svojom prístupe využíva v praxi aj techniky improvizácie, drumcircle, eurytmie, rytmiky reči, bodypercussion, voicepercussion, tradičné rytmické vzorce slovenského folkóru, rytmiky Balkánu, Latinskej Ameriky a Západnej Afriky.

 

Dlhé roky spolupracuje s Rehabilitačnou ambulanciou

Prof. MUDr. Anton Gúth CSc. st. - Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica akademika Dérera - Bratislava Kramáre.

 

Vyštudoval odbor Sociálna práca na Univerzite Komenského v Bratislave, má ukončený aj špeciálny komunitný psychodynamický, psychoterapeutický výcvik SUR na Karlovej univerzite v Prahe, dlhodobý muzikoterapeutický výcvik, vieceré expresívne a hudobnopedagogické a terapeutické kurzy vo Francúzsku, Rakúsku, Čechách a na Slovensku.

V rámci ďalšieho vzdelávania študoval bicie nástroje na Bratislavskom Konzervatóriu.

 

Medzi jeho učitelov patria: PhDr. Matej Lipský PhD. RCSS Tloskov, Doc. Mgr. Jirka Kantor - PhD. Univerzita Olomouc, Prof. Em. MT. Joseph Moreno - Maryville University, Prof. PaedDr Vlado Labath PhD., PhDr. Ivan Pavlovič PhD., Doc. PhDr. Honza Kožnár PhD. - P.L. Bohnice Praha, Mgr. Jaroslava Zeleiova PhD.- Ústav Hudobnej vedy SAV, PhDr. Elena Amtmanová, Mgr. MgA. Zdeňek Šimanovsky,

Bodenseeinstitut - AT: Insuk Lee, Južná Korea, Salzburg Orffschule: Manuela Widmer, Berlin: Karin Schumacher, Ursel Burek, AT- Cornelia Cubasch-König, Peter Cubasch, kurzy TaKeTiNa

 

Tono o Hudbe a Muzikoterapii

Tono na medzinárodnej konferencii

 

 

kontakt: office@rytmika.sk

0902612501