Osobnostný rozvoj a Muzikoterapia

 

 

 

 Muzikoterapii sa venujeme od roku 2002

 

 

Základný hudobný nástroj je naše telo. Preto je efektívne začať s rozvíjaním rytmiky najprv technikami, ktoré využívajú telo ako jednoduchý rytmický nástroj: bodypercussion, voicepercussion, postupne doplnené hrou na elementárne rytmické nástroje.

Hudba je nástroj, “ladička” tiel a ich skupiny, ideálna na podporu motoriky, komunikácie, kreativity, spolupráce a celkového zdravia človeka. „Tvoriť znamená dýchať“

Budeme spolu skúmať možnosti bodypercussion, voicepercussion a hru na elementárne nástroje z pohľadu rozvoja kvality pohybu, tempa a jeho dynamiky(časovej = frekvenčnej zmeny, t.j. hlavne zrýchlenia a spomalenia). Ukážeme si, ako využívať gravitáciu a váhu svojho tela. Cielenou zážitkovou formou si zistíte, ako je to s vašou schopnosťou striedať uvoľnenie a napätie (riadenie stresu), ako prežívame vypadnutie z rytmu (deja-procesu) a čo nám pomôže sa do neho vrátiť, prípadne ho vedome rozlíšiť a riadiť. Ako vytvárať jednoduché rytmické rôzne zamerané hry, bez nástrojov i s nástrojmi.

 

 

------------------------------------------------------------------------------

Cieľové skupiny:

pracujeme s ľuďmi s autizmom, mentálne znevýhodnenými, telesne znevýhodnenými, sociálne znevýhodnenými, s ľuďmi čo majú rýchle pracovné tempo a potrebujú zrelaxovať a naučiť sa relaxovať.

 

Pracujeme formou aktívne aj pasívnej muzikoterapie, individuálne aj skupinovo.

 

Cena, čas, miesto - podľa individuálneho kontraktu. (od 20e)

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Čo všetko dokáže hudba, keď pracujeme muzikoterapeuticky?

Hudba je forma univerzálnej globálnej reči, prenosu informácii (včítane pocitov) a jej špecifikum ako formy komunikácie je, že vchádza priamo do podvedomia, vedomie obchádzajúc. Aktívne hranie hudby hlavne v skupine má od počiatkov ľudstva kľúčový vplyv na formovanie života indivídua a/alebo ich kolektívu. Tvorba hudby je podvedome prirodzená každému človeku. Žiaľ iba málokto v dnešnej populácii si to dostatočne uvedomuje. Tak prichádza populácia o veľkú časť potenciálu konštruktívneho využitia tohto nástroja (áno, hudba samotná je nástrojom). Momentálne v kultúre dominuje skôr pasívne vnímanie hudby, navyše nie vždy v jej najzdravšej forme.

 

Vstupnou bránou do tvorenia hudby je rytmus. Všetko, čo sa deje v nás a okolo nás, prebieha v rytmoch (t.j. má svoju charakteristickú frekvenciu), príbehy = deje = procesy. Staré πάντα ε panta rei, známe najneskôr z doby antickej Hélady a jej Platóna:

1.Rozlíšenie charakteristického rytmu nejakého procesu nám umožňuje

2. hodnotiť - porovnať ho s inými dejmi(procesmi) v ich vzájomnej previazanosti a tak ho-ich

3. riadiť = tvoriť.. novú rytmickú konštrukciu zvolených dejov.  

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Garant Muzikoterapie:

 

 

 

 Mgr. Anton Gúth ml.

– sociálny pracovník, muzikoterapeut, hudobník, učiteľ rytmiky a bubnovania.

Založil hudobnú školu Rytmika, občianské združenie Zvuky cez ruky, kapely La3no Cubano a Drumstas.

Pracuje formou kurzov a workshopov Rytmiky pre rôzne cieľové skupiny (verejnosť, školy, firmy) od roku 2003.

 

Muzikoterapeuticky pracuje alebo pracoval s mentálne znevýhodnenými deťmi a dospelými, s deťmi s poruchou autistického spektra, s deťmi so sluchovým znevýhodnením, s deťmi so sociálnym znevýhodnením, s utečencami, s telesne znevýhodnenými deťmi a dospelými, s deťmi s diagnózou CDKL 5.

 

Hudbu vnímam ako hravý nástroj na spoznávanie prirodzených, rytmických, melodických a harmonických pravidiel sveta. V užšom kontexte ako prostriedok cielenej práce pri osobnostnom rozvoji a muzikoterapii.

 

Dlhé roky spolupracuje s Rehabilitačnou ambulanciou

Prof. MUDr. Anton Gúth CSc. st. - Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica akademika Dérera - Bratislava Kramáre.

 

Vyštudoval odbor Sociálna práca na Univerzite Komenského v Bratislave, má ukončený aj špeciálny komunitný psychodynamický, psychoterapeutický výcvik SUR na Karlovej univerzite v Prahe, dlhodobý muzikoterapeutický výcvik, vieceré  expresívne a hudobnopedagogické a terapeutické kurzy vo Francúzsku, Rakúsku, Čechách a na Slovensku.

 

Medzi jeho učitelov patria: PhDr. Matej Lipský PhD. RCSS Tloskov, Doc. Mgr. Jirka Kantor -  PhD. Univerzita Olomouc, Prof. Em. MT. Joseph Moreno - Maryville University, Prof. PaedDr Vlado Labath  PhD., PhDr. Ivan Pavlovič PhD., Doc. PhDr. Honza Kožnár PhD. - P.L. Bohnice Praha, Mgr. Jaroslava Zeleiova PhD.- Ústav Hudobnej vedy SAV, PhDr. Elena Amtmanová, Mgr. MgA. Zdeňek Šimanovsky,

Bodenseeinstitut - AT: Insuk Lee, Južná Korea, Salzburg Orffschule: Manuela Widmer, Berlin: Karin Schumacher, Ursel Burek, AT- Cornelia Cubasch-König, Peter Cubasch, kurzy TaKeTiNa

 

Momentálne študuje v rámci ďalšieho vzdelávania bicie nástroje na Bratislavskom Konzervatóriu. Vo svojom prístupe k rozvoju Rytmiky (ako základu vstupu do sveta hudby) využíva v praxi aj techniky drumcircle, eurytmie, rytmiky reči, tradičné vzorce slovenského folkóru, rytmiky Balkánu, Latinskej Ameriky a Západnej Afriky.

 

 

 

Tono o Hudbe a Muzikoterapii

Tono na medzinárodnej konferencii

 

 

kontakt: office@rytmika.sk

0902612501