Pravidlá kurzov pre deti

Týmto záväzne prihlasujem svoje dieťa do kurzu Rytmika hrou v Etnobubnovej škole Rytmika.  Vyplnením prihlášky zároveň vyjadrujem súhlas s nasledovnými podmienkami:

 

1.   Platba za kurz

Platba za kurz sa uskutočňuje vopred za celý semester.

 

2.   Storno podmienky

V prípade predčasného ukončenia kurzu, neotvorenia kurzu alebo nezrealizovanie plného počtu  hodín kurzu zo strany prevádzkovateľa vám bude vrátená časť peňazí za nevyčerpané lekcie.  

Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od zmluvy účastník kurzu, bude mu vydaný prenosný poukaz na zvyšné lekcie kurzu.  Účastník kurzu je povinný oznámiť odstúpenie od zmluvy prevádzkovateľovi kurzov. Poukaz je prenosný na iné osoby a na iné kurzy, ale je nutné ho vyčerpať v aktuálne prebiehajúcom alebo nasledujúcom trimestri.

 

3.   Náhrada zameškaných hodín

Ak sa nemôžete zúčastniť kurzu, môžete za seba poslať náhradu. Ak si chcete uplatniť náhradu, je nutné neúčasť na hodine vopred oznámiť prevádzkovateľovi kurzu. Počas semestra máte tiež nárok na náhradnu jednej vymeškanej hodiny v náhradnom termíne. Na túto je potrebné sa vopred prihlásiť. Kurzovné sa za ospravedlnené hodiny nevracia, nakoľko rodič berie na vedomie, že častou neprítomnosťou svojho dieťaťa na cvičení blokuje miesto inému dieťatku, ktoré sa do kurzu nedostalo.

 

4.   Záver

Ako prevádzkovateľ kurzov nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné zdravotné problémy účastníkov kurzu. Pokiaľ má klient zdravotné potiaže, je povinný sa o vhodnosti pohybovej aktivity poradiť s lekárom.

Každý rodič alebo zákonný zástupca, ktorý je prítomný na hodine, je zodpovedný za svoje dieťa. Deti musia mať na hodine oblečené vzdušné športové oblečenie a obutú pevnú obuv. Na hodine je zakázané konzumovať jedlo a žuť žuvačky. Prevádzkovateľ kurzov sa zaväzuje zaradiť do hodiny cvičenia  a pomôcky, ktoré sú adekvátne veku a vývinu konkrétnej skupiny detí. Pokiaľ je rodič prítomný na hodine s ďalším dieťaťom, ktoré nie je účastníkom kurzu, nesmie narúšať priebeh hodiny. Zúčastniť sa aktivít na hodine môže iba po dohode s lektorom. Na hodinu majú prístup iba zdravé deti. V opačnom prípade má lektor právo dieťaťko z hodiny vylúčiť bez nároku na náhradu.